Strefa Nowych Inwestycji

Strefa Nowych inwestycji została stworzona przez grupę specjalistów firmy EURO-EKO-POL w celu ułatwienia, doświadczonym jak również stawiającym swoje pierwsze kroki w biznesie przedsiębiorcom, podejmowania świadomych wyborów związanych z planowaną rozbudową, modernizacją, bądź realizacją nowych inwestycji.

Ponadto oferujemy Państwu skorzystanie z możliwości powierzenia naszej firmie nadzoru inwestorskiego, w ramach którego zajmiemy się w Państwa imieniu kontrolą całokształtu kwestii formalno-prawnych związanych z ochroną środowiska.

Dzięki Naszej pomocy unikniecie Państwo podejmowania pochopnych działań związanych z możliwością powstawania potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, ograniczających funkcjonowanie instalacji, Zakładu. W ramach współpracy w przedmiotowym zakresie ocenimy dla Państwa konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stanowiącej instrument prawny umożliwiający określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, tj. na stan powietrza, wód i gruntów, stan fauny i flory, ukształtowanie powierzchni ziemi, zabytki i dobra materialne, krajobraz i ludzi wraz z możliwością jego użytkowania.

Gwarantujemy podjęcie wszelkich starań prowadzących do szybkiego zakończenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie terminowego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Warto wiedzieć!

Ocena oddziaływania na środowisko może być przeprowadzona dwukrotnie, tj. w ramach postępowania w sprawie:

 • wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej warunki, po spełnieniu których może być przeprowadzona realizacja planowanego przedsięwzięcia
 • wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj. ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w przypadku, jeżeli obowiązek został wpisany do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdy konieczne są zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia oraz w przypadku, jeśli stwierdzone zostaną zmiany dotyczące przedsięwzięcia względem ustaleń zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W pierwszej kolejności, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, klasyfikujemy przedsięwzięcia do odpowiedniej grupy, tj. jako:

 • mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Kolejne działania w strefie Nowych inwestycji wiążą się z:

 • przygotowywaniem przez naszych specjalistów Kart informacyjnych oraz Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
 • uzyskiwaniem wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
 • oceną możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym,
 • doradztwem w zakresie rozwiązań dot. zapobiegania, ograniczania bądź minimalizowania skutków realizacji planowanej inwestycji,
 • przygotowywaniem różnych wariantów planowanych inwestycji, w tym wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.

W ramach współpracy gwarantujemy Państwu wykonanie wszelkich prac w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, określenie wariantów i ścieżek umożliwiających szybsze uzyskanie decyzji administracyjnych oraz pomoc podczas doboru optymalnych rozwiązań technologicznych dla Państwa instalacji.

W ostatnich latach współpracowaliśmy między innymi z

 • EKO STAL przygotowując Kartę informacyjną przedsięwzięcia
 • EXTRAL przygotowując wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • METRANS opracowując Raport oddziaływania na środowisko
 • KEMELIN Trade opracowując Raport oddziaływania na środowisko
 • PYLON przygotowując Kartę informacyjną przedsięwzięcia
 • ZK Żurawscy celem zmiany pozwolenia na przetwarzanie odpadów
 • SOLID ENVIRON System przygotowując rozszerzoną Kartę informacyjną przedsięwzięcia
 • ATELIER 7 przygotowując rozszerzoną Kartę informacyjną przedsięwzięcia
 • EMI Sp. z o.o. opracowując analizy rozprzestrzeniania dla oczyszczalnia ścieków przy INTERSNACK, KRYNICA, VITAMIN oraz MOKATE
 • Land2B Sp. z o.o. przygotowując Kartę informacyjną na budowę galerii handlowej
 • TUBE City nadzorując odwierty oraz badania gleby
 • TIMinvest opracowując Kartę informacyjną przedsięwzięcia
 • FAMUR przygotowując zmianę Studium Ochrony Powietrza
 • Ocynkownia celem zmiany Pozwolenia Zintegrowanego
 • EKO-GLOB opracowując Kartę informacyjną przedsięwzięcia