Badania – monitoring środowiska

W strefie Monitoringu/Badań oferujemy Państwu zapoznanie się z możliwościami nawiązania współpracy w zakresie szeroko pojętego monitoringu środowiska, tj. wykonywania pomiarów hałasu, emisji gazów i pyłów do powietrza, pomiarów stężeń poszczególnych substancji w ściekach, odpadach, glebie, żywności etc.

Nie wiesz jak prawidłowo sformułować zlecenie analiz, jaki zakres parametrów będzie wystarczający do określenia, że dany odpad, ściek, gleba nie wykazują właściwości klasyfikujących je do grupy związków niebezpiecznych? Pomożemy Ci to szybko ustalić, po to abyś miał pewność, że uzyskane wyniki są ważne w świetle prawa.

Od lat współpracujemy z laboratoriami zlokalizowanymi na terenie całego kraju, dzięki czemu możemy zagwarantować konkurencyjne ceny i wykonanie kompleksowych badań.

Świadczymy dla Państwa usługi z zakresu

halas4Pomiarów zgodnych z wytycznymi dyrektywy hałasowej 2000/14/WE (wraz z późniejszymi zmianami), pomiarów hałasu do środowiska naturalnego uznawanych przez organy administracji państwowej, prowadzone dla obiektów budowlanych, przemysłowych, różnego typu instalacji przemysłowych, oraz na stanowiskach pracy. Wyniki pomiarów udostępniamy Państwu w postaci sprawozdań zredagowanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Pomiarów okresowych emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w spalinach (tj.pomiary stężeń SO2, NO, NO2, N2O, CO, CO2, NH3 i O2), pomiarów stężeń pyłów, oraz innych emitowanych zanieczyszczeń (tj. HF, HCl, SO3, H2S, metale ciężkie, zanieczyszczenia organiczne), pomiarów emisji z kotłów pyłowych, wodnych, fluidalnych oraz turbin gazowych, pomiarów porównawczych, weryfikujących, oraz mających na celu opracowania rocznego raportu transferu i uwalniania zanieczyszczeń, pomiarów skuteczności odsiarczania, odazotowania etc.

Ponadto od lat zajmujemy się badaniem ścieków oraz powstających na terenie Zakładów osadów ściekowych, Specjalnie dla naszych klientów w ramach kompleksowej obsługi ponad 150 zakładów, możemy zaproponować Państwu konkurencyjne ceny badań, poboru próbek, jak również przygotowania stosownych sprawozdań z analiz.

Ścieki komunalne
należy badać w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Ścieki przemysłowe
należy badać w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

Badanie ścieków pod kątem przygotowania operatu wodno-prawnego obejmują zakres
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

Osady ściekowe
należy badać w zakresie obejmującym oznaczenia wskaźników fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych oraz parazytologicznych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, z dnia 13 lipca 2010 r.

Świadcząc profesjonalne i kompleksowe usługi dbamy o spełnienia przez Państwa Zakład wszystkich nałożonych przez ustawodawcę obowiązków. Bezpośredni kontakt z akredytowanymi placówkami laboratoryjnymi, od lat pozwala nam na prowadzenie ciągłej kontroli w zakresie analizowania wyników badań oraz niezwłoczne sporządzanie odpowiednich sprawozdań dla każdego z obsługiwanych przez nas przedsiębiorstw.

Zaufaj bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów!