Sprawozdawczość i KOBiZE

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany określić wysokość należnej opłaty dla:

  • gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,
  • gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,
  • opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu.

sprawPrzedsiębiorco, zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, każdy przedsiębiorca ma obowiązek rozliczać się za korzystanie ze środowiska, bądź składać oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska. Aby zaistniał obowiązek rozliczania się w przedmiotowym zakresie wystarczy, że firma lub przedsiębiorca posiadają samochód zarejestrowany na firmę, posiadają umowę leasingową na środek transportu, pobierają wodę do produkcji, odprowadzają ścieki lub posiadają własny piec grzewczy.

Obowiązek złożenia w Urzędzie Marszałkowskim odpowiednio wypełnionego sprawozdania ma każdy przedsiębiorca. Podmiot korzystający ze środowiska zwolniony jest z wniesienia opłaty z tytułu działań wymienionych w art. 273 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego, nie przekracza 400 złotych (od II półrocza 2008 do II półrocza 2012). Od 1 stycznia 2013 roku nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

KOBiZE – Krajowa Baza Bilansowania i Zarządzania Emisjami

KOBiZE to Krajowa Baza Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Każdy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakładającą na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportów.

W § 3 ust. 1 rozporządzenia wskazano, że raport wprowadza się do Krajowej bazy za pośrednictwem utworzonego konta właściciela instalacji. Od kilku lat tworzymy konta w bazie KOBiZE, jak również dbamy o prawidłowe wprowadzenie danych dla każdego z naszych zakładów.

Co rok przypominamy, iż każdy przedsiębiorca w jakikolwiek sposób korzystający ze środowiska naturalnego jest zobowiązany do złożenia raportu w Krajowej Bazie Bilansowania i Zarządzania Emisjami w terminie do końca lutego każdego roku.

W raporcie uwzględniamy informacje m.in. o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, jak również o wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom, oraz środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości dot. określenia własnych obowiązków  względem raportowania do systemu KOBiZE służymy pomocą.