Ścieki

Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, bądź do obcych urządzeń kanalizacyjnych.

W gąszczu przepisów można znaleźć szerzeg informacji jakie w tematyce gospodarki ściekowej zobowiązują przedsiębiorców do:

  1. instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe zgodnie z najlepszymi dostępnymi rozwiązaniami technicznymi (BAT).
  2. przestrzegania uregulowań prawnych odnoszących się również do wód deszczowych.
  3. wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na rachunek urzędu marszałkowskiego, przez podmiotu korzystające z zasobów wodnych poprzez ujmowanie wody, odprowadzanie ścieków i wód opadowych do wód lub do ziemi

scieki2Biorąc pod uwagę ścieki wytwarzana na terenie Zakładu, przedsiębiorca może starać się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:

 • rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 • szczególne korzystanie z wód*.

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne – pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

 • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów;
 • wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie – na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

Pojęcie „szczególnego korzystania z wód” pojawiające się w art. 122 ust. 1 pkt 1, definiuje art. 37 ustawy Prawo wodne, który w odniesieniu do ścieków stanowi, że jest to korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:

 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;