Woda

Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na korzystanie, bądź gospodarowaniem wodami.

Na wstępie warto podkreślić, iż każdy przedsiębiorca powinnien stwierdzić, bądź wykluczyć w swoim Zakładzie:

 1. Korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, tzw. szczególne korzystaniem z wód;
 2. Konieczność posiadania pozwolenie wodno-prawne;
 3. Spełnianie wymogu zachowania ciągłości posiadanej decyzji, tj. wystąpienie do urzędu z wnioskiem o wydanie kolejnego pozwolenia, w okresie trzech miesięcy przed upływem okresu obowiązywania starego pozwolenia;
 4. Dostosowywanie się do zaleceń i obowiązków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
 5. Prowadzenie stałego monitoringu jakości i ilości wody oraz ścieków, pobierając wodę z ujęć wody podziemnej i powierzchniowej oraz odprowadzający ścieki do wód lub do gruntu;
 6. Spełnienie obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na rachunek urzędu marszałkowskiego, jako korzystający z zasobów wodnych poprzez ujmowanie wody, odprowadzanie ścieków i wód opadowych do wód lub do ziemi.

woda2Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo wodne w kontekście wody, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej,
 • piętrzenie wody podziemnej;
 • odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów.

Z kolei pojęcie z art. 122 ust. 1 pkt 1 tj. „szczególnego korzystania z wód” w zakresie wód, definiuje art. 37 ustawy Prawo wodne, który stanowi ze jest to korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:

 • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
 • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
 • korzystanie z wód do celów energetycznych;
 • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
 • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.