Odpady

Prawo ochrony środowiska, zobowiązuje wytwórców odpadów do uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, w sytuacji kiedy przedsiębiorca wytwarza rocznie:

  • powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych,
  • lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

O uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien również zadbać:

  • posiadacz odpadów, który prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
  • oraz prowadzący zbieranie odpadów

zgodnie z art. 41, ust. 1 ustawy O odpadach.

W związku z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska nakładającymi na operatorów instalacji szereg obowiązków sprawozdawczo-opłatowych, oferujemy sporządzanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Od lat sprawozdania o odpadach składamy w Państwa imieniu marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Warto wiedzieć!

Korzystanie ze środowiska, które wykracza poza ramy powszechnego korzystania, jak również wiąże się z prowadzeniem działalności powodującej oddziaływanie na środowisko poprzez wytwarzanie odpadów, zobowiązuje przedsiębiorcę do uzyskania stosownego pozwolenia/zezwolenia.