Elektronika, baterie i akumulatory

ELEKTRONIKA

11 września 2015 r. sejm uchwalił nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, wprowadzając jednocześnie szereg zmian, mających na celu usprawnienie i poprawę funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce, w tym:

 • Odpowiedzialność wprowadzającego
  Ustawodawca określa producenta/wprowadzającego sprzęt elektroniczny i elektryczny jako podmiot, który będzie zobowiązany ponieść pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, powstałymi z wprowadzanych przez niego produktów na krajowy rynek. Będzie to dotyczyło również sytuacji kiedy obowiązki te będą realizowane za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Zwiększenie poziomów zbierania
  Od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzającymi sprzęt są wszyscy, nie tylko podmioty importujące bądź produkujące srzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. Tym samym są oni zobowiązani do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu (obecnie jest to 35 % w stosunku do masy sprzętu wprowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym). Od stycznia 2018 r. poziom zbierania będzie wynosił 40%, a od stycznia 2021 r. – 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.

 • Zmiana ilości i zakresu grup sprzętu.
  Ponadto od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegnie zakres grup sprzętowych podlegających przepisom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z 10 do 6 grup). Zmienione grupy będą uwzględniały grupy sprzętu m.in. pod względem kosztów związanych z ich przetwarzaniem.
 • Zwiększenie możliwości nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Ustawa zobowiąże duże sklepy, o powierzchni przeznaczonej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych- bez konieczności zakupu nowego. Za małogabarytowe sprzęty uzaje się te, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.
 • Zwiększenie ilości administracyjnych kar pieniężnych
  Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zwiększa ilość administracyjnych kar pieniężnych. Dotychczas przewidywano 8 kar pieniężnych w zakresie od 5000 zł do 5 000 000 zł, nałożonych na przedsiębiorcę w wyniku naruszenia przepisów ustawy. Nowa ustawa przewiduje 45 administracyjnych kar pieniężnych, gdzie wysokość kary rozpoczyna się od 5000 zł, a górny pułap to 1 000 000 zł.

BATERIE

Przedsiębiorco, przepisy prawne dotyczące postępowania z bateriami i akumulatorami ustadowca określa kolejnych rozporządzeniach o bateriach i akumulatorach. Przedmiotowe obowiązki ustawowe dotyczą Zakładów, które:

a) wprowadzają do obrotu baterie lub akumulatory

b) dystrybuują baterie lub akumulatory lub sprzęt zawierający baterie lub akumulatory

c) użytkowników baterii lub akumulatorów

Co rozumie się poprzez wprowadzanie do obrotu?  Jest to odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie baterii lub akumulatorów do użytku na terenie Unii Europejskiej (bądź EFTA) w celu używania lub dystrybucji.

Kto jest wprowadzającym baterie lub akumulatory? Jest to przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na:

 • wprowadzaniu baterii i akumulatorów, zarówno samych jak i zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju, lub
 • imporcie baterii i akumulatorów (sprowadzaniu z krajów spoza UE)
 • dokonywaniu wewnatrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów (przywozu na terytorium RP baterii i akumulatorów z kraju będącego członkiem UE)

baterieKim jest dystrybutor baterii lub akumulatorów? Jest to sprzedawca hurtowy lub sprzedawca detaliczny.

Kim jest użytkownik baterii lub akumulatorów? Jest to zarówno osoba fizyczna, przedsiębiorca jak i osoba prawna, która wykorzystuje energię elektryczną z baterii lub akumulatorów.

UWAGA! Należy pamiętać, iż przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w przedmiotowym zakresie są obowiązani do złożenia do GIOŚ wniosku o wpis do rejestru. Numer rejestrowy należy uzyskać przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów!

Ponadto wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów.