BATERIE I AKUMULATORY

Przedsiębiorco, przepisy prawne dotyczące postępowania z bateriami i akumulatorami ustawodawca określa w kolejnych rozporządzeniach o bateriach i akumulatorach. Przedmiotowe obowiązki ustawowe dotyczą Zakładów, które:

a) wprowadzają do obrotu baterie lub akumulatory,

b) dystrybuują baterie lub akumulatory lub sprzęt zawierający baterie lub akumulatory,

c) użytkowników baterii lub akumulatorów,

d) zbierają zużyte baterie lub akumulatory,

e) prowadzą zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów.

Co rozumie się poprzez wprowadzanie do obrotu?  

Jest to odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie baterii lub akumulatorów do użytku na terenie Unii Europejskiej (bądź EFTA) w celu używania lub dystrybucji.

Kto jest wprowadzającym baterie lub akumulatory? 

Jest to przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na:

  • wprowadzaniu do obrotu baterii i akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju,
  • imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu baterii i akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,
  • zleceniu wytworzenia baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach.

Należy pamiętać, iż przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w przedmiotowym zakresie są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru BDO. Należy zrobić to przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Ponadto wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów.

UWAGA! Wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory ma obowiązek:

  • sporządzania w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi i przedkładania ich właściwemu marszałkowi województwa za pośrednictwem indywidualnego konta w rejestrze BDO,
  • prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku),
  • uiszczania opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia odpowiednich poziomów zbierania i recyklingu.