OFERTA

Wybierz zagadnienie w którym możemy ci pomóc:

Pełny zakres świadczonych usług

 • Stała obsługa zakładu w zakresie obowiązków ochrony środowiska
 • Konsultacje w zakresie ochrony środowiska, ustawy o odpadach (w tym bazy BDO) i przepisów prawa ochrony środowiska
 • Audyty środowiskowe
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i emisji hałasu do środowiska dla przedsięwzięć
 • Pozwolenia zintegrowane
 • Analiza konieczności wykonania raportu początkowego
 • Studium Ochrony Powietrza, tzw. SOP stanowiące załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • Zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia
 • Bilanse LZO (lotnych związków organicznych)
 • Operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych
 • Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
 • Operaty wodnoprawne na wykonanie pobór wód podziemnych i powierzchniowych
 • Operaty na budowę, legalizację oraz likwidację urządzeń wodnych
 • Dokumentacje stanowiące załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Dokumentacje stanowiące załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na zbiórkę odpadów
 • Dokumentacje stanowiące załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Dokumentacje do wniosku o uznanie odpadu za produkt uboczny
 • Karty charakterystyki odpadów
 • Nadzorowanie BDO (Bazą danych o produktach)
  i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) zakresie odpadów, opakowań i produktów
 • Przygotowywanie wniosków o rejestrację
  i aktualizację w bazie BDO
 • Ewidencja odpadów w bazie BDO,
 • Ewidencja opakowań po wcześniejszym otrzymaniu danych ilościowych wraz podziałem opakowań
 • Wsparcie przy zawieraniu umów z Organizacją Odzysku Opakowań
 • Wsparcie przy poszukiwaniu oraz przygotowywaniu danych sprawozdawczych do Organizacji Odzysku Opakowań
 • Sprawozdania w zakresie gospodarki odpadowej oraz opakowaniowej (np. opłata produktowa) w bazie BDO;
 • Wnioski o pomoc de minimis w zakresie opakowań
 • Wykonywanie dla potrzeb właściwego Urzędu Marszałkowskiego sprawozdawczości wraz z obliczeniem wielkości opłat za korzystanie ze środowiska
 • Wprowadzanie danych do KOBIZE (Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji)
 • Raporty do PRTR (Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń)
 • Nadzorowanie oraz dokonywanie wpisów do bazy CRO (Centralny Rejestr Operatorów) wzakresie sprawozdań F-GAZÓW i SZWO
 • Sprawozdania GUS (Główny Urząd Statystyczny) w zakresie środowiska
 • Przygotowanie dokumentów do prowadzonych kontroli administracyjnych (Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej itp.)
 • Uczestnictwo podczas kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, Starostwa i Urzędu Miasta
 • Dokumentacja hydrogeologiczna
 • Pomiary wydajności ujęcia i obserwacji położenia zwierciadła wody
 • Monitoringi przyrodnicze oraz raporty cząstkowe – gady, płazy, ssaki, ptaki, nietoperze
 • Monitoringi dla potrzeb elektrowni wiatrowych w tym monitoringi śmiertelności ptaków, nietoperzy
 • Nadzór ornitologiczny
 • Pomiary wraz ze sprawozdaniem z emisji hałasu
 • Pomiary wraz ze sprawozdaniem z emisji gazów i pyłów do powietrza
 • Kwartalne sprawozdania z poboru wody, odprowadzania ścieków do wód i do ziemi
 • Roczne sprawozdania do Wód Polskich dot. eksploatacji studni
  • Sprawozdania z wykonanych analiz:

   -ścieków przemysłowych
   -wód opadowych
   -osadów ściekowych
   -wody ze studni
   -wody surowej
   -gruntów
   -odpadów