ELEKTRONIKA

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z dnia 11 września 2015 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), której celem jest usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem w Polsce poprzez:

Zwiększenie możliwości nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ustawa zobowiązuje duże sklepy (o powierzchni przeznaczonej sprzedaży sprzętu elektrycznego
i elektronicznego przekraczającej 400 m2), do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego. Za małogabarytowe sprzęty uznaje się te, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.

Odpowiedzialność wprowadzającego

Ustawodawca określa producenta/wprowadzającego sprzęt elektroniczny i elektryczny jako podmiot, który zobowiązany jest ponieść pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, powstałymi z wprowadzanych przez niego produktów na krajowy rynek. Dotyczy to również sytuacji, kiedy obowiązki te realizowane są za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zwiększenie poziomów zbierania

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzającymi sprzęt są wszyscy, nie tylko podmioty importujące bądź produkujące sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. Tym samym są oni zobowiązani do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, które od 1 stycznia 2021 r. wynoszą nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.

Zwiększenie ilości administracyjnych kar pieniężnych

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przewiduje 45 administracyjnych kar pieniężnych, gdzie wysokość kary rozpoczyna się od 5000 zł, a górny pułap to 1 000 000 zł.

Uwaga! Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego
i elektronicznego jest zobowiązany do uzyskania wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarującymi odpadami (BDO).

Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest także do prowadzenia dodatkowej ewidencji, która obejmuje informacje o masie wprowadzonego sprzętu. Na podstawie ewidencji oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie, oblicza się osiągnięte poziomy zbierania, odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu. Dodatkową ewidencję oraz zaświadczenia o zużytym sprzęcie należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Wprowadzający do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, którzy:

  • samodzielnie realizują obowiązki w zakresie organizowania i finansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
  • rozwiązali umowę z organizacją odzysku lub ta umowa wygasła,
  • zawarli umowę z organizacją odzysku, a ta ogłosiła upadłość, została otwarta jej likwidacja lub została ona wykreślona
     z rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy.