BADANIA – MONIOTRING ŚRODOWISKA

Zapraszamy do nawiązania współpracy w zakresie szeroko pojętego monitoringu środowiska, tj. wykonywania pomiarów hałasu, emisji gazów i pyłów do powietrza, pomiarów stężeń poszczególnych substancji w ściekach, odpadach, glebie, żywności etc.

Nie wiesz jak prawidłowo sformułować zlecenie analiz, jaki zakres parametrów będzie wystarczający do określenia, że dany odpad, ściek, gleba nie wykazują właściwości klasyfikujących je do grupy związków niebezpiecznych? Pomożemy Ci to szybko ustalić, po to abyś miał pewność, że uzyskane wyniki są ważne w świetle prawa.

Od lat współpracujemy z laboratoriami zlokalizowanymi na terenie całego kraju, dzięki czemu możemy zagwarantować konkurencyjne ceny i wykonanie kompleksowych badań.

Świadczymy usługi z zakresu:

Pomiarów zgodnych z wytycznymi dyrektywy hałasowej 2000/14/WE (wraz z późniejszymi zmianami), pomiarów hałasu do środowiska naturalnego uznawanych przez organy administracji państwowej, prowadzone dla obiektów budowlanych, przemysłowych, różnego typu instalacji przemysłowych, oraz na stanowiskach pracy. Wyniki pomiarów udostępniamy Państwu w postaci sprawozdań zredagowanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku.

Pomiarów okresowych emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w spalinach (tj. pomiary stężeń SO2, NO, NO2, N2O, CO, CO2, NH3 i O2), pomiarów stężeń pyłów, oraz innych emitowanych zanieczyszczeń (tj. HF, HCl, SO3, H2S, metale ciężkie, zanieczyszczenia organiczne), pomiarów emisji min. z lakierni, odlewni.

Od lat zajmujemy się badaniem ścieków oraz powstających na terenie Zakładów osadów ściekowych. Specjalnie dla naszych klientów w ramach kompleksowej obsługi ponad 180 zakładów, możemy zaproponować Państwu konkurencyjne ceny badań, poboru próbek, jak również przygotowania stosownych sprawozdań z analiz.

 

Świadcząc profesjonalne i kompleksowe usługi dbamy
o spełnienie przez Państwa Zakład wszystkich nałożonych przez ustawodawcę obowiązków. Bezpośredni kontakt z akredytowanymi placówkami laboratoryjnymi, od lat pozwala nam na prowadzenie ciągłej kontroli w zakresie analizowania wyników badań oraz niezwłoczne sporządzanie odpowiednich sprawozdań dla każdego z obsługiwanych przez nas przedsiębiorstw. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Osady ściekowe należy badać w zakresie obejmującym oznaczenia wskaźników fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych oraz parazytologicznych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, z dnia 6 lutego 2015 r.

Ścieki komunalne należy badać w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

 Ścieki przemysłowe należy badać w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

 Badanie ścieków pod kątem przygotowania operatu wodno-prawnego obejmują zakres zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.