NOWE INWESTYCJE

Gwarantujemy podjęcie wszelkich starań prowadzących do szybkiego zakończenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie terminowego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dzięki Naszej pomocy unikniecie Państwo podejmowania pochopnych działań związanych z możliwością powstawania potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, ograniczających funkcjonowanie instalacji, Zakładu. W ramach współpracy w przedmiotowym zakresie ocenimy dla Państwa konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stanowiącej instrument prawny umożliwiający określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, tj. na stan powietrza, wód i gruntów, stan fauny i flory, ukształtowanie powierzchni ziemi, zabytki i dobra materialne, krajobraz i ludzi wraz z możliwością jego użytkowania.

Grupa specjalistów firmy EURO-EKO-POL w celu ułatwienia, doświadczonym jak również stawiającym swoje pierwsze kroki w biznesie przedsiębiorcom, pomaga w podejmowaniu świadomych wyborów związanych z planowaną rozbudową, modernizacją, bądź realizacją nowych inwestycji.

Ponadto oferujemy Państwu skorzystanie z możliwości powierzenia naszej firmie nadzoru inwestorskiego, w ramach którego zajmiemy się w Państwa imieniu kontrolą całokształtu kwestii formalno-prawnych związanych z ochroną środowiska.

Warto wiedzieć!

Ocena oddziaływania na środowisko może być przeprowadzona dwukrotnie, tj. w ramach postępowania w sprawie:

  • wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej warunki, po spełnieniu których może być przeprowadzona realizacja planowanego przedsięwzięcia
  • wydania decyzji o pozwoleniu na budowę tj. ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w przypadku, jeżeli obowiązek został wpisany do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdy konieczne są zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia oraz w przypadku, jeśli stwierdzone zostaną zmiany dotyczące przedsięwzięcia względem ustaleń zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W pierwszej kolejności, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, klasyfikujemy przedsięwzięcia do odpowiedniej grupy, tj. jako:

  • mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Kolejne działania w strefie Nowych inwestycji wiążą się z:

  • przygotowywaniem przez naszych specjalistów Kart informacyjnych oraz Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
  • uzyskiwaniem wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
  • oceną możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym,
  • doradztwem w zakresie rozwiązań dot. zapobiegania, ograniczania bądź minimalizowania skutków realizacji planowanej inwestycji,
  • przygotowywaniem różnych wariantów planowanych inwestycji, w tym wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.

W ramach współpracy gwarantujemy Państwu wykonanie wszelkich prac w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, określenie wariantów i ścieżek umożliwiających szybsze uzyskanie decyzji administracyjnych oraz pomoc podczas doboru optymalnych rozwiązań technologicznych dla Państwa instalacji.