BDO – ODPADY I OPAKOWANIA

Odpady

Oferujemy sporządzanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Od lat sprawozdania o odpadach składamy w Państwa imieniu marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Od 2020 roku wszystkie sprawozdania dotyczące odpadów składamy w Państwa imieniu elektronicznie poprzez system BDO.

Naszym klientom oferujemy pełną obsługę systemu BDO tj. rejestracja,  aktualizacja, pomoc przy wystawianiu kart przekazania odpadów, prowadzenie ewidencji odpadów, wykreślenie w przypadku zamknięcia działalności itd.

Przygotowujemy również dokumentacje niezbędne przy składaniu wniosków:
o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów.

Od 01.01.2020 r. wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami jak również sprawy związane z wprowadzaniem produktów/opakowań na rynek wprowadza się elektronicznie poprzez internetowy system bazy BDO.

Aby móc korzystać z systemu BDO osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu musi złożyć wniosek rejestrowy, który będzie dostępny po zalogowaniu się przez profil zaufany do bazy BDO.

Warto pamiętać, że w bazie BDO muszą być zarejestrowani:

 • wytwarzający odpady,
 • podmioty świadczące usługi transportowe odpadów,
 • zbierający odpady,
 • przetwarzający odpady,
 • wprowadzający sprzęt elektryczny
  i elektroniczny i autoryzowanych przedstawicieli,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Oferujemy kompleksową obsługę związaną z prowadzeniem gospodarki odpadowej w zakładzie poprzez opracowanie wniosków o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami:

 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla podmiotów, które wytwarzają odpady w ramach prowadzonej instalacji >1Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub >5000Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne
 • Zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów ( min. dla firm prowadzących odzysk odpadów, stacji demontażu pojazdów, zakładów przetwarzania sprzętu elektrycznego)
 • Dokumentacje do wniosku o uznanie odpadu za produkt uboczny

Opakowania

Prowadząc swoją działalność powinieneś działać zgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Możemy przeprowadzić w tym zakresie w Państwa Zakładzie audyt, który pozwoli na określenie konkretnych obowiązków związanych z gospodarowaniem niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

Profesjonalnie wykonany audyt w przedsiębiorstwie w skutkuje:

 • określeniem konieczności spełniania przez przedsiębiorcę obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu opakowań;
 • ustaleniem sposobu ich poprawnego ewidencjonowania opakowań w BDO
 • propozycją zapewnienia optymalnego sposobu zapewnienia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu
 • przekazaniem podstawowych informacji dot. sprawozdawczości
 • weryfikacją prowadzenia polityki opakowaniowej 
  w zakładzie
Audyt opakowaniowy adresowany jest do wszystkich podmiotów wprowadzających na polski rynek produkty
w opakowaniach, tj.:
 • producentów,
 • importerów,
 • wewnątrzwspólnotowych nabywców,
 • jednostek handlowych,
 • eksporterów opakowań lub produktów
  w opakowaniach,
 • producentów opakowań.
W zakresie gospodarki opakowaniowej wykonujemy: Roczne sprawozdania w bazie BDO:
 • ilości wytworzonych opakowań
 • o masie przywiezionych z zagranicy opakowań
 • o masie wywiezionych za granicę opakowań
 • o wysokości należnej opłaty produktowej
 • ewidencję opakowań po wcześniejszym otrzymaniu danych ilościowych wraz podziałem opakowań w bazie BDO
 • wnioski o pomoc de minimis w zakresie opakowań

Nasza firma oferuje wsparcie przy poszukiwaniu odpowiedniej Organizacji Odzysku, zawieraniu z nią umów oraz przygotowywaniu danych sprawozdawczych do Organizacji Odzysku Opakowań.