POWIETRZE

Jakie są wymagania środowiskowe w zakresie ochrony powietrza?

Wymagania środowiskowe wynikają wprost z przepisów prawa. Ustawodawca nakreślił w ten sposób szereg obowiązków, które można odczytać bezpośrednio z treści ustaw i rozporządzeń. W zakresie ochrony powietrza najważniejsze to m.in.:
 • obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych: pozwoleń, zezwoleń, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza*,
 • obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (tj. w związku z emisją pyłów i/lub gazów do powietrza, odprowadzaniem),
 • obowiązek prowadzenia ewidencji rodzaju
  i wielkości korzystania ze środowiska (w tym przypadku emisji substancji do powietrza),
 • obowiązek prowadzenia pomiarów emisji pyłów
  i gazów wprowadzanych do powietrza.

Pojawia się zatem pytanie, które instalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza? Otóż będą to instalacje:

 • nieobjęte standardami emisyjnymi, w przypadku, gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia;
 • instalacje, z których gazy lub pyły są wprowadzane do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych,;
 • energetyczne, o nominalnej mocy cieplnej do:
  – 5 MW – opalane węglem kamiennym
  – 10 MW – opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym
  – 15 MW – opalane paliwem gazowym
 • do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę; do suszenia , brykietowania lub mielenia węgla
 • do produkcji wapna palonego
 • do spawania – obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze
 • do powlekania, w których stosuje się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku
 • zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3
 • do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok
 • do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych
 • młyny spożywcze
 • do produkcji węgla drzewnego
 • stosowane w gastronomii
 • do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych
 • do oczyszczania ścieków
 • do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza
 • zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej
 • dygestoria
 • garaże
Brak konieczności uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, nie oznacza, że instalacja nie wpływa negatywnie środowisko. W związku z powyższym należy rozważyć czy Państwa Zakład nie wymaga zgłoszenia faktu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia a których eksploatacja wymaga zgłoszenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Oferujemy Państwu pomoc w realizacji obowiązków związanych z ochroną powietrza poprzez opracowanie:
 • Zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia,
 • Studium Ochrony Powietrza w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów/pyłów do powietrza,
 • Naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowanie raportu do bazy KOBiZE.