ŚCIEKI

Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, bądź do obcych urządzeń kanalizacyjnych.

W gąszczu przepisów można znaleźć szereg informacji jakie w tematyce gospodarki ściekowej zobowiązują przedsiębiorców do:

 1. instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe zgodnie z najlepszymi dostępnymi rozwiązaniami technicznymi (BAT).
 2. przestrzegania uregulowań prawnych odnoszących się również do wód deszczowych.
 3. wnoszenia opłat na rachunki właściwych RZGW-PGWWP przez podmioty korzystające z usług wodnych poprzez odprowadzanie ścieków i wód opadowych do wód lub do ziemi

Biorąc pod uwagę ścieki powstające na terenie Zakładu, przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać pozwolenie wodnoprawne na:

 1. Usługi Wodne:
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych,
 • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, służące do odprowadzania opadów atmosferycznych,
 1. Szczególne korzystanie z wód:
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5m3/dobę,
 • wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne – pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

  • lokalizowanie na obszarach zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych,
  • gromadzenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania,
Pojęcie „szczególnego korzystania z wód” definiuje art. 34 ustawy Prawo wodne, który w odniesieniu do ścieków stanowi, że jest to korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe.

Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami na Śląsku oraz w całej Polsce. Wykonujemy dla naszych klientów sprawozdania z wykonanych analiz:
 • ścieków przemysłowych
 • wód opadowych
 • osadów ściekowych