SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany określić wysokość należnej opłaty dla:

 • gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,
 • gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,
 • opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu.

Przedsiębiorco, zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, każdy przedsiębiorca ma obowiązek rozliczać się za korzystanie ze środowiska, bądź składać oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska. Aby zaistniał obowiązek rozliczania się w przedmiotowym zakresie wystarczy, że firma lub przedsiębiorca posiadają samochód zarejestrowany na firmę, posiadają umowę leasingową na środek transportu, pobierają wodę do produkcji, odprowadzają ścieki lub posiadają własny piec grzewczy.

Obowiązek złożenia w Urzędzie Marszałkowskim odpowiednio wypełnionego sprawozdania ma każdy przedsiębiorca. Podmiot korzystający ze środowiska zwolniony jest z wniesienia opłaty z tytułu działań wymienionych w art. 273 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego, nie przekracza 400 złotych (od II półrocza 2008 do
II półrocza 2012). Od 1 stycznia 2013 roku nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

Nasza firma wykonuje corocznie całą sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska:

 • Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach
  i o gospodarowaniu odpadami do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO wraz
  z wyliczeniem opłaty produktowej, (dot.  wprowadzającego opakowania oraz eksportującego opakowania/ wprowadzającego produkty w opakowaniach, eksportującego i dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach/ jednostki handlu objęte opłatą recyklingową za torby z tworzyw sztucznych/ wprowadzającego na terytorium kraju produkty (np. oleje), pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny
  i elektroniczny lub autoryzowanego przedstawiciela)
 • Wniosek o zwolnienie z realizacji m.in. obowiązku uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, czy prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy
  w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg tzw. wniosek
  o pomoc de minimis wraz z wzorem oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
 • Oświadczenie do Wód Polskich w zakresie poboru wód podziemnych do różnych celów/pobór wód powierzchniowych do różnych celów/ wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni oraz wód zasolonych/ odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych
  w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast/wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  z chowu lub hodowli ryb
  w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym
 • Raport do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji (KOBIZE).
 • Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach
  i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021 do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO.
 • Sprawozdanie do Bazy Danych Sprawozdań (BDS)
  o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC)
 • Wprowadzenie danych do bazy CRO – Centralny Rejestr Operatorów.
 • Roczne sprawozdanie o wprowadzonych pojazdach oraz sieci zbierania pojazdów w bazie BDO
 • Roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne/odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości/prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych