WODA

Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na korzystanie, bądź gospodarowanie wodami.

Na wstępie warto podkreślić, iż każdy przedsiębiorca powinien stwierdzić, bądź wykluczyć w swoim Zakładzie:

 1. Korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, tzw. szczególne korzystaniem z wód;
 2. Konieczność posiadania pozwolenia wodnoprawnego;
 3. Spełnianie wymogu zachowania ciągłości posiadanej decyzji, tj. wystąpienie do urzędu z wnioskiem o wydanie kolejnego pozwolenia, w okresie trzech miesięcy przed upływem okresu obowiązywania starego pozwolenia;
 4. Dostosowywanie się do zaleceń i obowiązków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
 5. Prowadzenie stałego monitoringu jakości i ilości wody, pobierając wodę z ujęć wody podziemnej i powierzchniowej.
 6. Spełnienie obowiązku wnoszenia opłat za usługi wodne na rachunki właściwych RZGW-PGWWP przez podmioty korzystające z usług wodnych: pobór wody

Zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne w kontekście wody, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

  • szczególne korzystanie z wód,
  • usługi wodne,
  • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych
  • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
  • wykonanie urządzeń wodnych;
  • długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej,
  • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód,
  • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów.

Pojęcie „szczególnego korzystania z wód” w zakresie wód, zgodnie z art.34 ustawy Prawo wodne, który stanowi, że jest to korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:

  • odwadnianie gruntów i upraw,
  • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
  • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
  • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
  • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.
Zgodnie z art.35 ustawy Prawo Wodne usługi wodne obejmują:
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
 • piętrzenie i magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych i korzystanie
  z nich,
 • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych,
 • korzystanie z wód do celów energetyki,
 • odwadniane trwałe gruntów.

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego opracowujemy:

  • Operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych
  • Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  • Operaty wodnoprawne na wykonanie pobór wód podziemnych i powierzchniowych
  • Operaty na budowę, legalizację oraz likwidację urządzeń wodnych
Dodatkowo wykonujemy:
 • Dokumentacje hydrogeologiczne
 • Pomiary wydajności ujęcia i obserwacji położenia zwierciadła wody
 • Kwartalne sprawozdania z poboru wody, odprowadzania ścieków do wód i do ziemi
 • Roczne sprawozdania do Wód Polskich dot. eksploatacji studni